джабэщIэлъ


джабэщIэлъ

1. тхыцIакIуэмрэ шыкъуэтэнымрэ яку далъхьэ пхъэ зэгуэха кIыхьхэращ, унащхьэм тралъхьэр иIыгъыну (кхъуэщын, къэнжал, шифер хуэдэхэр)
слега
2. Iэщ Iэпкълъэпкъым щыщу гъуэбзиикIэмрэ джабэмрэ щызэпылъым дэлъ лыр
часть тела животного между пахом и ребрами

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.